Upphandlingsfunktionen kan ha angett olika typer av lämplighetskriterier för anbudet och anbudsgivaren samt frågor som anbudsgivaren ska svara på.

 


1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.
2. Välj anbudsbegäran på fliken "Anbudsbegäran" 
3. Öppna fliken "Behörighetskrav".   • "Anbudets giltighetstid", välj datum genom att klicka på kalenderikonen. Giltighetstiden ska vara minst lika lång som upphandlingsenheten angett (visas inom parentes efter fältet).
  • På frågeformuläret kan upphandlingsenheten ställa olika typer av frågor där svaren eventuellt är obligatoriska. Frågorna kan ange minimi- eller maximikrav. Anbudet kan inte skickas om svar utelämnats inom kriterier som är obligatoriska enligt upphandlingsenheten.
  • Skriv in svaret när frågan ställs i ett textfält.
  • Ange ett numeriskt värde när frågan är av nummertyp.
  • Svara ja eller nej när frågan ställs i en listruta med ja/nej-alternativ.
  • Välj ett eller flera alternativ om frågan besvaras i en listruta.
  • Ladda upp de dokument som upphandlingsenhet begärt när frågan gäller bilagor.

 

Så har skapar du och laddar upp begärda filbilagor:

  • Upphandlingsfunktionen kan begära bilagor med t.ex. preciserande information.
  • Om den begärda bilagan ännu inte finns, kan du skapa den med önskat program.
  • Du kan ladda upp begärda bilagor i alla vanliga filformat (om upphandlingsenheten inte anger ett specifikt filformat).


Exempel på vanliga format är .doc, .txt, .rtf, .pdf, .jpg, .tif, .gif, .bmp, .xls. Filstorleken får vara högst 100 MB.


 

När du klickar på länken "Lägg till ny bilaga>>" i anbudsbegäran öppnas ett fönster där du kan välja önskad fil på t.ex. din dator och foga den till anbudet.