Användare av anbudstjänsten kan i sina uppgifter spara en ESPD-profil som förkortar den tid det tar att svara på anbudsinfordringar som överstiger EU-tröskelvärden, eftersom en del av de obligatoriska ESPD-uppgifterna kan hämtas automatiskt till anbudet. Svaren i EPSD-profilen kan sparas som standard i del "II Uppgifter om anbudsgivaren" och del "III Uteslutningsgrunder". Svaren i ESPD-profilen kopieras automatiskt till nya anbud som anbudsgivaren skapar i anbudstjänsten. Alla svar kan inte administreras i ESPD-profilen, eftersom frågorna i delarna "IV Urvalsgrunder" och "V Minskning av antalet godkända kandidater" varierar upphandlingsspecifikt.


OBS! ESPD-profilen fungerar företagsspecifikt dvs. om en registrerad användare i samma företag ändrar uppgifterna i ESPD-profilen uppdateras uppgifterna på vilken ESPD profil även för andra användare.1. Logga in i anbudstjänsten uppe till höger


•    Skapa vid behov användarnamn i "Registrera dig"2. Klicka på "Min profil" och välj "ESPD Profil"3. Delarna "II Uppgifter om anbudsgivaren" och "III Uteslutningsgrunder" öppnas på separata flikar.
II Uppgifter om anbudsgivaren


Frågorna i Uppgifter om anbudsgivaren kommer i samma form som obligatoriska för de infordringar av anbud i vilka den upphandlande enheten har beslutat att använda strukturerad ESPD. Vissa frågor i denna del har också underfrågor som öppnas utifrån anbudsgivarens svar.


Uppgifter kan sparas på förhand i följande underdelar i Uppgifter om anbudsgivaren:


•    A: Uppgifter om anbudsgivaren
•    B: Uppgifter om anbudsgivarens representanter


Fyll i de uppgifter som behövs och klicka på "Spara"III Uteslutningsgrunder


Frågorna i Uteslutningsgrunder är av typen "Ja/Nej", och de flesta har underfrågor beroende på anbudsgivarens svar. Frågorna i delen kan variera enligt infordran av anbud beroende på vilka frågor som den upphandlande enheten anser vara nödvändiga i samband med respektive infordran av anbud när strukturerad ESPD används. Det är obligatoriskt att svara på alla frågor som den upphandlande enheten ställer.


I samband med vissa frågor finns hänvisningar till direktiv eller andra rättskällor som frågan baserar sig på.


Uppgifter kan sparas på förhand i följande underdelar i Uteslutningsgrunder:


•    A: Grunder relaterade till domar
•    B: Grunder relaterade till betalning av skatter eller socialskyddsavgifter
•    C: Grunder relaterade till insolvens, intressekonflikter eller fel i yrkesutövning
•    D: Övriga uteslutningsgrunder om vilka det kan föreskrivas i den upphandlande myndighetens eller enhetens nationella lagstiftning


Fyll i de uppgifter som behövs och klicka på "Spara"