Om ett anbudsgivande företag i "Uppgifter om anbudsgivaren” i det struktuerade ESPD-formuläret meddelat att man kommer att utnyttja andra enheters kapacitet eller delta i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra (som grupp), ska en sådan underleverantör eller gruppmedlem lämna in en kvalificeringsrapport innan den egentliga anbudsgivaren kan lämna in sitt anbud.

Den egentliga anbudsgivaren skickar en begäran till underleverantören eller gruppmedlemmen om att fylla i en kvalificeringsrapport (se: 
Utestängning och lämplighet (ESPD)) per e-post.


Underleverantörer och gruppmedlemmar ska inlämna sina kvalificeringsrapporter i anbudstjänsten


OBS! För att kunna lämna in en kvalificeringsrapport ska underleverantörer eller gruppmedlemmar ha användarrättigheter till anbudstjänsten. Anvisningen för hur man registrerar sig i anbudstjänsten finns här.1. Om kvalificeringsrapporten fylls i via länken i e-postmeddelandet öppnas en inloggningsvy på skärmen enligt bilden nedan.


•    Om underleverantören eller gruppmedlemmen redan har användarnamn och lösenord för anbudstjänsten sker inloggning genom att ange dessa uppgifter i fälten och klicka på "Logga in".
•    Om underleverantören eller gruppmedlemmen har glömt lösenordet kan den beställa nytt lösenord med funktionen "Glömt lösenordet?" .

•    Om underleverantören eller gruppmedlemmen inte har användarrättigheter till anbudstjänsten ska den först registrera sig2. Man kan också logga in i anbudstjänsten utan att använda länken i e-postmeddelandet.


•    Denna så kallade normala inloggning sker genom att ange användarnamnet och lösenordet uppe till höger på sidan för den upphandlande enheten och klicka på "Logga in"
Underleverantörens vy

Om man loggar in via länken i e-postmeddelandet öppnas en sammanfattning av infordran av anbud.


•    Om man loggar in normalt via den upphandlande enhetens sidor hittar man begäran om underleverantörens kvalificeringsrapport på fliken "Infordran av anbud".

Underleverantörer kan ta del av uppgifterna om anbudet på olika flikar.


•    På fliken Sammanfattning av infordran av anbud finns grundläggande uppgifter om anbudet.
•    På fliken Fullständig infordran av anbud och bilagor kan man öppna infordran i PDF- eller HTML-format.
•    På fliken Övervakningsleverantörens svar kan man ta del av den egentliga anbudsgivarens svar. Alla svar visas dock inte för underleverantörer.
•    På fliken Underleverantörens kvalificering (ESPD) fyller man i de kvalificeringsuppgifter som krävs av underleverantörer.
•    På fliken Inlämning av rapporten kan man ta del av och skicka kvalificeringsrapporten.

Gruppmedlemmens vy


Om man loggar in via länken i e-postmeddelandet öppnas en sammanfattning av infordran av anbud.


•    Om man loggar in normalt via den upphandlande enhetens sidor hittar man begäran om gruppmedlemmens kvalificeringsrapport på fliken "Infordran av anbud".

Gruppmedlemmar kan ta del av uppgifterna om anbudet på olika flikar.


•    På fliken Sammanfattning av infordran av anbud finns grundläggande uppgifter om anbudet.
•    På fliken Fullständig infordran av anbud och bilagor kan man öppna infordran i PDF- eller HTML-format.
•    På fliken Övervakningsleverantörens svar kan man ta del av den egentliga anbudsgivarens svar. Alla svar visas dock inte för övriga gruppmedlemmar.
•    På fliken Gruppmedlemmens kvalificering (ESPD) fyller man i de kvalificeringsuppgifter som krävs av gruppmedlemmar.
•    På fliken Inlämning av rapporten kan man ta del av och skicka kvalificeringsrapporten.

Ifyllande av uppgifter i ett strukturerat ESPD-formulär


Ett strukturerat ESPD-formulär är indelat i avsnitt som i anbudstjänsten visas på egna flikar. Vissa svarsfält kan ha minimi- eller maximikrav som visas under ifrågavarande fält.


•    På frågor i textfält anges svaren med ord.
•    På frågor om kvantitet anges svaren numeriskt.
•    På frågor av typen ja/nej anges svaret som "Ja" eller "Nej"När man anger ESPD-uppgifter kan man när som helst kontrollera om man glömt att fylla i något.


•Klicka på "Visa obligatoriska uppgifter som saknas".
    •De fält i vilka svar saknas får en röd ram.
        •Tjänsten anger de flikar och fält där uppgifter saknas.
I det strukturerade ESPD-formuläret kan man navigera mellan olika avsnitt antingen via flikarna som namngetts enligt avsnitten eller genom att klicka på "Tidigare" eller "Nästa". Uppgifterna i formuläret sparas automatiskt när man byter avsnitt.I vissa frågor i formuläret kan man lägga till en ny svarsrad genom att klicka på "Lägg till rad".


•    Svarsfältet kan expanderas med den svarta pilsymbolen.
•    Svarsfält kan raderas med knappen med ett rött kryss.
Avsnitt i det strukturerade ESPD-formuläret för underleverantörers kvalificeringsrapportII Information om den ekonomiska aktören


Frågorna i avsnittet Information om den ekonomiska aktören visas i standardformat i alla kvalificeringsrapporter för underleverantörer och gruppmedlemmar. Vissa frågor i denna del har också underfrågor som öppnas utifrån anbudsgivarens svar.


Avsnittet Information om den ekonomiska aktören har följande underavsnitt:


•    A: Information om den ekonomiska aktören


Om anbudsgivaren deltar i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra (som grupp), fyller man i uppgifterna om grupp i punkt A.


•    Deltar anbudsgivaren i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra (gruppmedlemmar svarar "Nej” på frågan. Endast ledaren för gruppen dvs. den som skickar begäran om kvalificeringsrapport svarar "Ja")


•    B: Information om den ekonomiska aktörens representanterIII Uteslutningsgrunder

Frågorna i Uteslutningsgrunder är i allmänhet av typen "Ja/Nej", och de flesta har underfrågor beroende på svaren. Frågorna i delen kan variera enligt infordran av anbud beroende på vilka frågor som den upphandlande enheten som upprättat infordran anser vara nödvändiga i samband med respektive infordran av anbud när strukturerad ESPD används. Det är obligatoriskt att svara på alla frågor.

I samband med vissa frågor finns hänvisningar till direktiv eller andra rättskällor som frågan baserar sig på.


Avsnittet Uteslutningsgrunder innehåller följande underavsnitt:


•    A: Grunder relaterade till domar


•    B: Grunder relaterade till betalning av skatter eller socialskyddsavgifter


•    C: Grunder relaterade till insolvens, intressekonflikter eller fel i yrkesutövningIV Urvalsgrunder


Frågorna i avsnittet Urvalsgrunder kan variera enligt infordran av anbud beroende på vilka frågor som den upphandlande enheten som upprättat infordran anser vara nödvändiga i samband med infordran av anbud när strukturerad ESPD används. Det är obligatoriskt att svara på alla frågor.  


I samband med vissa frågor finns hänvisningar till direktiv eller andra rättskällor som frågan baserar sig på.


Avsnittet Urvalsgrunder innehåller följande underavsnitt:


•    A: Lämplighet


•    B: Ekonomisk och finansiell ställning


•    C: Teknisk och yrkesmässig kvalificering
Skicka en underleverantörs eller gruppmedlems kvalificeringsrapport


När alla uppgifter på fliken "Underleverantörens kvalificering (ESPD)" eller "Gruppmedlemmens kvalificering (ESPD)" har fyllts i kan kvalificeringsrapporten skickas via fliken "Skicka rapport".


•    I punkten Kontaktperson för kvalificeringsrapporten anger man uppgifterna om rapportören.
•    Man kan ta del av rapporten genom att klicka på "Förhandstitt".
•    Skicka rapporten genom att klicka på "Skicka".Underleverantörens vy:
Gruppmedlemmens vy: