I upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden kan den upphandlande enheten fastställa olika kriterier för uteslutning och lämplighet som anbudsgivaren ska svara på i det strukturerade ESPD-formuläret. Uteslutning och lämplighet (ESPD) utgör endast en del men dock en viktig del av anbudet. Det gäller att reservera tillräckligt med tid för givande av anbud och komma ihåg att även underleverantörer (vars kapacitet används eller inte används) och eventuella gruppmedlemmar ska svara på aktuella ESPD-frågor.

Inlämnande av anbud förutsätter att alla ESPD-frågor har besvarats.

I ESPD-svaren kan man också utnyttja 
ESPD-profilen, där anbudsgivaren kan spara svar som blir förvalda i ett nytt anbud.Fliken Uteslutning och lämplighet (ESPD)


1. Logga in i portalen Tarjouspalvelu.fi uppe till höger på den valda upphandlande enhetens sida.
2. Sök infordran av anbud på fliken "Infordran av anbud" och klicka på "Öppna".
3. Gå till fliken ”Uteslutning och lämplighet (ESPD)”.


•    Ange anbudets giltighetstid genom att hämta datum via kalenderikonen eller ange datum direkt i datumfältet i formen DD.MM.ÅÅÅÅ. Anbudets giltighetstid ska åtminstone motsvara den upphandlande enhetens minimianbudstid (uppgiften visas inom parentes efter fältet).

Ifyllande av uppgifter i ett strukturerat ESPD-formulär


Ett strukturerat ESPD-formulär är indelat i avsnitt som i anbudstjänsten visas på egna flikar. Vissa svarsfält kan ha minimi- eller maximikrav som visas under ifrågavarande fält.


•    På frågor i textfält anges svaren med ord.

•    På frågor om kvantitet anges svaren numeriskt.

•    På frågor av typen ja/nej anges svaret som "Ja" eller "Nej"


När man anger ESPD-uppgifter kan man när som helst kontrollera om man glömt att fylla i något.


•    Klicka på "Visa obligatoriska uppgifter som saknas".

    •    De fält i vilka svar saknas får en röd ram.

        •    Tjänsten anger de flikar och fält där uppgifter saknas.

I det strukturerade ESPD-formuläret kan man navigera mellan olika avsnitt antingen via flikarna som namngetts enligt avsnitten eller genom att klicka på "Tidigare" eller "Nästa". Uppgifterna i formuläret sparas automatiskt när man byter avsnitt.
I vissa frågor i formuläret kan man lägga till en ny svarsrad genom att klicka på "Lägg till rad".


•    Svarsfältet kan expanderas med den svarta pilsymbolen.

•    Svarsfält kan raderas med knappen med ett rött kryss.
Avsnitt i det strukturerade ESPD-formuläret i anbudstjänsten


II Uppgifter om anbudsgivaren


Frågorna i Uppgifter om anbudsgivaren kommer i samma form som obligatoriska för de infordringar av anbud i vilka den upphandlande enheten har beslutat att använda strukturerad ESPD. Vissa frågor i denna del har också underfrågor som öppnas utifrån anbudsgivarens svar.


Avsnittet Information om anbudsgivaren har följande underavsnitt:


•    A: Uppgifter om anbudsgivaren


 Om anbudsgivaren deltar i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra (som grupp), fyller man i uppgifterna om grupp i punkt A.


            •    Deltar anbudsgivaren i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra (endast gruppens ledare svarar "Ja” på frågan)?

            •    a) Anbudsgivarens roll i gruppen

            •    b) Övriga anbudsgivare som tillsammans deltar i upphandlingsförfarandet (ange anbudsgivarnas namn)

            •    c) Vid behov namnet på deltagande grupp


Obs! Till gruppmedlemmar skickas begäran om kvalificeringsrapport via fliken Skicka anbud. Anbud kan inte lämnas in innan alla gruppmedlemmars kvalificeringsrapporter har fyllts i och godkänts.

•    B: Uppgifter om anbudsgivarens representanter

•    C: Uppgifter om användning av andra enheters kapacitet

    •    I denna punkt anger anbudsgivaren om den använder sådana underleverantörer till vars kapacitet den hänvisar för att uppfylla den upphandlande enhetens krav. Till exempel kan det egentliga anbudsgivande företaget uppfylla kraven på ekonomisk ställning och personalens kompetens men anlita andra företag för att komplettera kraven på erfarenhet eller teknisk kapacitet. Då använder anbudsgivaren ett annat företags kapacitet.

            •    Namnen på de anlitade underleverantörerna anges.


OBS! Underleverantörer kallas att svara på kvalificeringsrapporten via fliken Skicka anbud. Anbud kan inte skickas innan underleverantörerna har fyllt i kvalificeringsrapporten.
   D: Uppgifter om underleverantörer vars kapacitet anbudsgivaren inte utnyttjar

        •    Denna punkt ska fyllas i om anbudsgivaren själv uppfyller alla krav men ändå anlitar underleverantörer.

            •    Namnen på de anlitade underleverantörerna anges.


OBS! Underleverantörer kallas att svara på kvalificeringsrapporten via fliken Skicka anbud. Anbud kan inte skickas innan underleverantörerna har fyllt i kvalificeringsrapporten.

III Uteslutningsgrunder


Frågorna i Uteslutningsgrunder är av typen "Ja/Nej", och de flesta har underfrågor beroende på anbudsgivarens svar. Frågorna i delen kan variera enligt infordran av anbud beroende på vilka frågor som den upphandlande enheten anser vara nödvändiga i samband med respektive infordran av anbud när strukturerad ESPD används. Det är obligatoriskt att svara på alla frågor som den upphandlande enheten ställer.


I samband med vissa frågor finns hänvisningar till direktiv eller andra rättskällor som frågan baserar sig på.


Avsnittet Uteslutningsgrunder innehåller följande underavsnitt:


•    A: Grunder relaterade till domar

•    B: Grunder relaterade till betalning av skatter eller socialskyddsavgifter

•    C: Grunder relaterade till insolvens, intressekonflikter eller fel i yrkesutövning

•    D: Övriga uteslutningsgrunder om vilka det kan föreskrivas i den upphandlande myndighetens eller enhetens nationella lagstiftningIV Urvalsgrunder


Frågorna i avsnittet Urvalsgrunder kan variera enligt infordran av anbud beroende på vilka frågor som den upphandlande enheten anser vara nödvändiga i samband med infordran av anbud när strukturerad ESPD används. Det är obligatoriskt att svara på alla frågor som den upphandlande enheten ställer.  


I samband med vissa frågor finns hänvisningar till direktiv eller andra rättskällor som frågan baserar sig på.


Avsnittet Urvalsgrunder innehåller följande underavsnitt:


•    A: Lämplighet

•    B: Ekonomisk och finansiell ställning

•    C: Teknisk och yrkesmässig kvalificeringV Minskning av antalet godkända kandidater


Obs! Del V ska endast fyllas i när förfarande i två steg används.


Frågorna i Minskning av antalet godkända kandidater är av typen "Ja/Nej", och de har underfrågor beroende på anbudsgivarens svar.


•    Beskrivning av Minskning av antalet godkända kandidater

•    Nödvändiga handlingar och anvisningar


VI Försäkran


Frågorna i Försäkran kommer i samma form som obligatoriska för de infordringar av anbud i vilka den upphandlande enheten har beslutat att använda strukturerad ESPD.


Följande uppgifter ifylls i Försäkran:


•    Datum

•    Ort

•    Underskrift(er)


Andra villkor av anbudet


Andra villkor-ställe av anbudet måste fyllas, om upphandlingsenheten har definierat sådana utöver av ESPD-krav. De här kriterier kan vara obligatorisk eller frivilliga att fylla.Skicka begäran om kvalificeringsrapport till underleverantörer


Om anbudsgivaren i avsnittet "Uppgifter om anbudsgivaren" har meddelat att andra enheters kapacitet utnyttjas ska en sådan underleverantör lämna in en kvalificeringsrapport innan den egentliga anbudsgivaren kan lämna in sitt anbud. Om det finns flera underleverantörer ska var och en fylla i sin kvalificeringsrapport.


Under rubriken "Underleverantörers kvalificeringsrapporter” på fliken "Skicka anbud" visas de underleverantörer som anbudsgivaren angett.


•    I fältet "E-postadress" anges underleverantörens e-postadress.

    •    Begäran om kvalificeringsrapport skickas genom att klicka på "Skicka begäran om komplettering av uppgifter".

        •    Underleverantören får ett e-postmeddelande med en länk via vilken underleverantören kan fylla i kvalificeringsrapporten (se också anvisningen underleverantörers och gruppmedlemmars kvalificeringsrapport)  • När begäran om kvalificeringsrapport för underleverantör har skickats förändras färgen på bollen framför underleverantören från rött till gult.  


            •    Om underleverantören inte har fyllt i kvalificeringsrapporten kan begäran skickas på nytt genom att klicka på "Skicka en begäran om information igen”.  • När underleverantören har fyllt i kvalificeringsrapporten visas ett utropstecken bredvid bollen framför underleverantörens namn.


        •    Anbudsgivaren kan se underleverantörens svar genom att klicka på PDF-filens ikon till vänster om "Acceptera svar".


            •    Anbudsgivaren kan acceptera eller avvisa underleverantörens svar genom att klicka på "Acceptera svar" och "Avvisa svar".  • Efter att anbudsgivaren har accepterat underleverantörens svar i kvalificeringsrapporten blir färgen på bollen framför underleverantörens namn grön.


            •    Vid behov kan man ännu ångra godkännandet genom att klicka på "Avbryt godkännande av svaret”.•    När alla underleverantörer har en grön boll framför namnet och alla obligatoriska uppgifter har angetts aktiveras knappen "Skicka in anbud".
Skicka begäran om kvalificeringsrapport till gruppmedlemmar


Om anbudsgivaren i avsnittet "Uppgifter om anbudsgivaren" har meddelat att anbudet görs tillsammans med andra (som grupp) ska gruppmedlemmarna lämna in en kvalificeringsrapport innan den egentliga anbudsgivaren kan lämna in sitt anbud. Varje gruppmedlem ska lämna in en egen kvalificeringsrapport.


Under rubriken "Gruppmedlemmars kvalificeringsrapporter” på fliken "Skicka anbud" visas de gruppmedlemmar som anbudsgivaren angett.


•    I fältet "E-postadress" anges gruppmedlemmens e-postadress.

    •    Begäran om kvalificeringsrapport skickas genom att klicka på "Skicka begäran om komplettering av uppgifter".

        •    Gruppmedlemmen får ett e-postmeddelande med en länk via vilken den kan fylla i kvalificeringsrapporten (se också anvisningen underleverantörers och gruppmedlemmars kvalificeringsrapport)  • När begäran om kvalificeringsrapport för gruppmedlem har skickats förändras färgen på bollen framför gruppmedlemmen från rött till gult.  


            •    Om gruppmedlemmen inte har fyllt i kvalificeringsrapporten kan begäran skickas på nytt genom att klicka på "Skicka en begäran om information igen”.  • När en gruppmedlem har fyllt i kvalificeringsrapporten visas ett utropstecken bredvid bollen framför namnet.


        •    Anbudsgivaren kan se svaren genom att klicka på PDF-filens ikon till vänster om "Acceptera svar".


            •    Anbudsgivaren kan acceptera eller avvisa gruppmedlemmens svar genom att klicka på "Acceptera svar" och "Avvisa svar".Efter att anbudsgivaren har accepterat gruppmedlemmens svar i kvalificeringsrapporten blir färgen på bollen framför gruppmedlemmens namn grön.


•    Vid behov kan man ännu ångra godkännandet genom att klicka på "Avbryt godkännande av svaret”.  • När alla gruppmedlemmar har en grön boll framför namnet och alla obligatoriska uppgifter har angetts aktiveras knappen "Skicka in anbud".